Kontakt

Feroarjende ûnderwiiskundige ynsichten hawwe laat ta in nij taalpakket: adaptyf materiaal mei mooglikheden ta selskorreksje en it oanjaan fan wyktaken. Materiaal boppe-al dat mear rjocht docht oan de yndividuele (taal)mooglikheden fan de learling. It pakket is basearre op de (foarriedige) kearndoelen.